Armaflex lepidlo ADH520 0,5l

Cena

431  s DPH (21 %)
naše cena bez DPH: 356 

Dostupnost Skladem - ihned k odeslání
Výrobce Armacell
Vložit do košíku
ks

Popis

Armaflex lepidlo ADH520 je určené k lepení spojů, lepení izolace k poutrubí.

Klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Aquatic Chronic 2; H411

Eye Irrit. 2; H319

Flam. Liq. 2; H225

STOT SE 3; H336

Standardní věty o nebezpečnosti
H225
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.
H336
Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Standardní vety o nebezpecnosti (EU)
EUH066
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208
Obsahuje KALAFUNA. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list ke stažení ZDE