GDPR

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů
(dále jen „Zásady“)
1. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.
2. V souladu s tím dále Obecné nařízení rozvíjí a posiluje práva lidí dotčených zpracováním, a to v obou složkách: mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu. GDPR klade systematicky důraz na vymahatelnost práv lidí a povinností správců (odpovědných za zpracování).

1 Úvodní ustanovení
Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
1.1 Provozovatel
1. Obchodní firma nebo název ISOOL, s.r.o.
2. Sídlo či místo podnikání Zámrsk 56, 565 43 Zámrsk
3. Identifikační číslo 28465281
4. Webová aplikace www.izolace-zatepleni.eu
5. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 7.3.2018
6. Provozovatel provozuje výše uvedenou Webovou aplikaci. V rámci Webové aplikace jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje uvedené v bodě 3.2 za účelem/účely uvedenými níže v bodě 3.3.

1.2 Platnost uvedených Údajů a aktivit.
V Zásadách jsou označené platná a neplatná vyjádření. Vyjádření jsou strukturována do nečíslovaných seznamů.
Vyjádření je platné, pokud na příslušném řádku je položka zaškrtnuta, tj. nachází se před ní znak ☒.
Vyjádření není platné, pokud se před ní nachází znak ☐ . Příslušný údaj či aktivita se poté nevztahuje k Webové aplikaci.

1.3 Správce
1. Správce je osoba, která data spravuje, maže, zapomene, upravuje, přenese, zajišťuje mazání dat ze všech záloh
Jméno: Jan Krobot , Emailová adresa: krobot@isool.cz
2. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Subjektu (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.
2 Související dokumenty
Uvedení souvisejících dokumentů.
☒Tyto Zásady jsou jediným dokumentem o ochranně osobních údajů Webové aplikace
☒Tyto Zásady doplňují Obchodní podmínky, které jsou dostupné: www.izolace-zatepleni.eu/obchodni-podminky

3 Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
3.1 Subjekt
Subjektem je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají (dále jen „Subjekt“). Subjekt není právnická osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě tak nejsou osobními údaji.

3.2 Osobními údaji se rozumí
Pro potřeby těchto Zásad se Osobními údaji rozumí:
☒Email
☒Jméno a příjmení
☐Fotografie
☒Korespondenční fyzická adresa uživatele (ne právnické osoby)
☒Telefon
☒Informace o nákupu (zboží, cena, množství, obsah košíku)
☒Po přihlášení do systému evidujeme informace o návštěvě Subjektu určité stránky a prohlídnutí obsahu Webové aplikace
☐Dokumenty z kterých je identifikovatelný autor (např. diplomové práce, firemní report)
☒IP adresa počítače či počítačové sítě
☒Informace o používání stránek přihlášených uživatelů (URL, doba na stránce, apod.)
☒Identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

3.2.1 Citlivé údaje
Ve specifických a níže uvedených příkladech můžeme shromažďovat tyto citlivé údaje
☐politický názor
☐rasový nebo etnický původ
☐ sexuální orientace
☐zdravotní stav
☐Jiné: Klikněte sem a zadejte.

3.3 Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektů jsou používané k těmto účelům (službám):

☒Obchodní činností komunikace při zpracování cenové nabídky, realizaci zakázky, fakturaci, dodání zboží, vyřízení reklamace po dobu: 60 dnů. Pokud Subjekt neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Subjektem.
☒Přihláška k: webové aplikaci na www.izolace-zatepleni.eu a to za účelem uzavření smlouvy, po dobu trvání smluvního vztahu.
☒K zasílání informací o změnách na vašem registračním účtu, informace o aktivitách které týkají či navazují na vaši aktivitu (např. reakce na váš komentář, informace o změně ceny sledovaného zboží…) po dobu: 1 roku
☒Soutěž – požadujeme adresu pro dodání případné fyzické výhry, telefon (pro dopravce či oznámení a e-mail (oznámení o výhře) po dobu: 30 dnů
☒Soutěže a marketingové akce a nabídky – požadujeme adresu pro dodání případné fyzické výhry, telefon (pro dopravce či oznámení a e-mail (oznámení o výhře a dalších výhrách) po dobu: 30 dnů
☒Remarketing – zařazení do remarketingového publika, zpracovatelem Cookies je třetí strana, obvykle Google, Sklik, Facebook. Remarketing slouží k zobrazení reklamního sdělení návštěvníkům webu po dobu: 21 dnů
Osobní údaje budou zpracovávány pro účely marketingových a obchodních sdělení po dobu 5-ti let od udělení souhlasu

3.4 Zpracovatelé
Kdo jsou zpracovatelé , které používají správci ke zpracování osobních údajů a firmy třetích stran).
☒Interní evidence údajů v nástrojích: Informační systém Altus Vario- Altus software s.r.o.Rubeška 215/1190 00 Praha Informační systém je umístěn v Cloudovém úložišti Forpsi Cloud INTERNET CZ, a.s.Ktiš 2384 03, KTIŠ. K výše uvedeným účelům.
☒Google LLC („společnost Google“) se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké k údajům: Cookie za účelem Remarketingu, který umožňuje znovu oslovit Subjekt, kteří už v minulosti navštívili Webovou . Reklamy se jim můžou zobrazovat, když prochází jiné weby v Obsahové síti Google. Remarketing. Provozovatel využívá služby G Suite a Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
☒Seznam.cz. ičo: 26168685, k jakým údajům: Sklik je český PPC systém společnosti Seznam.cz, který umožňuje zobrazování reklamy ve vyhledávání na Seznam.cz a na nejnavštěvovanějších webech internetu. Návštěvník příchozí přes reklamu Sklik je pak rozeznán díky uloženému záznamu v jeho počítači – souboru cookie s platností 30 dní. Remarketing. Subjekt bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti na jeho zařízení.
☒Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornie, USA k jakým údajům: Ukládá Cookies přizpůsobovat a měřit reklamy a vytvářet bezpečnější prostředí. Více informací https://www.facebook.com/policies/cookies/ Remarketing.
☒Heureka Shopping s.r.o., k jakým údajům: Informace o nakoupeném zboží, Email a účelům: zaslání emailu s žádostí o hodnocení nákupu.
☒ Další nástroj, software: Netspedice – RSC Logistics, logistické družstvo Masarykovo nábřeží 2018/10,120 00 Praha 2 – Nové Město k účelům: přeprava objednaného zboží

3.5 Akceptace / souhlas se zpracováním osobních údajů
Akceptace / souhlas se zpracováním osobních údajů vyjadřují Subjekty těmito způsoby.
☒Souhlas se vyjadřuje samotným zadáním osobních údajů a jejich odesláním (tj. kliknutím na příslušné tlačítko). Na stránce je informace o zpracování osobních údajů. Souhlas vyplývá z kontextu a procesu. Subjekt bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.
☒Přihlášením svými registračními údaji
Pokud Subjekt neposkytne své Osobní údaje, není možné Provozovatelem poskytnout služby uvedené v kapitole 3.3 . Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
3.6 Neosobní údaje
Pro přehlednost uvádíme neosobní údaje, které evidujeme, tj. není potřeba souhlas Subjektu.
☒Cookies nutné pro běh Webové aplikace
☒Anonymní návštěvy stránek (např. URL, prohlížeč, geolokace, operační systém návštěvníka)
3.7 Práva a povinnosti
1. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
2. Subjekt je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
3. Subjekt má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat na emailové adrese Správce. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
Subjekt má dále právo:
4. přístup k Osobním údajům;
5. na opravu poskytnutých Osobních údajů;
6. na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
7. na omezení zpracování Osobních údajů;
8. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
V případě, že by se Subjekt domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9. požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na emailovou adresu Správce
10. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na emailovou adresu Správce , aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Subjekt. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Subjekt právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Subjektu obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
11. Požádá-li Subjekt o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese Správce
12. Pokud Subjekt uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Subjekt požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
13. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

4 Závěrečná ustanovení
1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
2. Ve vztahu k této Webové aplikaci mohou být Osobní údaje přenášeny přes mezinárodní hranice k místům, kde se nacházejí servery podporující Webové stránky.
3. Subjekty, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
4. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Subjekty e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
5. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem uvedeném v kapitole 1