Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu (neboli také „e-shopu“)

1. Pravidla, kterými se kupní smlouva řídí

Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím (viz bod 3) a kupujícím (viz bod 4) uzavřené prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené v kupní smlouvě ani v těchto obchodních podmínkách se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Souvisejícími zákony jsou zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Předmětem kupní smlouvy není opakované plnění. Kupní smlouva může být ukončena obecnými způsoby stanovenými v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména dohodou smluvních stran nebo jednostranným odstoupením od kupní smlouvy.
Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2. Ochrana osobních údajů:

S osobními údaji o kupujících je nakládáno v souladu s nařízením GDPR, které je k nahlednutí na adrese https://www.izolace-zatepleni.eu/gdpr/ Kupující uzavřením kupní smlouvy dává prodávajícímu svůj souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího za účelem uskutečnění plnění kupní smlouvy, registrace dle bodu 5 a marketingových akcí prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, sms), a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním zaslaným na adresu ISOOL, s.r.o., Pernerova 80, 565 01 Choceň nebo elektronicky e-mailem na info@isool.cz. Osobní údaje kupujících nebudou prodávajícím poskytnuty třetí osobě s výjimkou situací souvisejících s plněním kupní smlouvy, zejména s dodáním zboží (osobní údaje jsou poskytovány externím dopravcům v rozsahu nutném pro doručení zboží). Kupující má zejména právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu (prostřednictvím e-mailu: info@isool.cz) a výmaz.

3. Prodávající:

ISOOL, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26165
se sídlem Pernerova 80, 565 01 Choceň
IČO: 28765281
DIČ: CZ28765281
e-mail: info@isool.cz
telefon: 00420 725 171 981

4. Kupující:

Kupující je koncový zákazník, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, spotřebitel i podnikatel.
Spotřebitel je každý člověk, který kupní smlouvu s prodávajícím uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
Podnikatel je osoba, která kupní smlouvu s prodávajícím uzavírá v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. přitom jedná jménem nebo na účet podnikatele (podnikatel v objednávce vyplňuje IČO, popř. i DIČO). Prodávající je podnikatel.

5. Registrace kupujícího:

Kupující se může pro usnadnění příštího nákupu v internetovém obchodě registrovat. Při registraci kupující uvádí své jméno, příjmení (popř. firmu), telefon, e-mail (popř. IČO a DIČO) a dodací adresu. Usnadnění spočívá v tom, že při nákupu v internetovém obchodě se po přihlášení registrovaného kupujícího automaticky vyplní dodací a fakturační údaje v objednávce. Dále registrovaný kupující získá možnost sledovat historii svých objednávek u prodávajícího. Kupující může kdykoliv požádat prodávajícího o zrušení registrace písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese info@isool.cz.

6. Uzavření kupní smlouvy:

Prodávající tímto výslovně uvádí, že vyobrazení a vystavení zboží v internetovém obchodě není nabídkou, nýbrž pouze výzvou k podání nabídky. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije. Odesláním objednávky kupujícího z internetového obchodu tak nedochází k uzavření kupní smlouvy! Odeslání objednávky kupujícím prostřednictvím nákupního košíku v internetovém obchodě se považuje za nabídku kupujícího k uzavření kupní smlouvy.
O obdržení objednávky prodávající kupujícímu zašle e-mailovou zprávu obsahující potvrzení o obdržení objednávky. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím ohledně koupě takto objednaného zboží je uzavřena teprve doručením výslovného přijetí (akceptace) objednávky prodávajícím, což prodávající provede zasláním e-mailu kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu v objednávce, ve kterém výslovně uvede, že přijímá (akceptuje) objednávku kupujícího.
Je třeba rozlišovat mezi potvrzením obdržení objednávky a jejím přijetím (akceptací).
Potvrzení o obdržení objednávky je automaticky odesílaná e-mailová zpráva prodávajícího, kterou pouze potvrzuje kupujícímu, že jeho objednávka mu byla doručena a tuto prodávající obdržel. Přílohu tvoří aktuální znění obchodních podmínek, formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, příp. i poučení o možnosti odstoupit od kupní smlouvy určené kupujícím spotřebitelům.
Přijetí (akceptace) objednávky se děje zasláním e-mailové zprávy, kterou prodávající kupujícímu odešle po zpracování objednávky a případném souhlasu kupujícího s upřesněnými údaji (zejména ceny za dopravu zboží, času dodání) a na základě rozhodnutí prodávajícího, že kupní smlouvu uzavře. Tuto zprávu prodávající odešle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, která bude obsahovat výslovné přijetí (akceptaci) objednávky.

Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout (tj. nepřijmout/neakceptovat) zejména v těchto případech:
 objednané zboží bude již vyprodáno
 prodávající ztratí schopnost plnit
 kupující nebude souhlasit s výší ceny za dopravu zboží
 kupující nebude souhlasit s termínem dodání u zboží, které má být upraveno podle přání kupujícího
 objednávka bude obsahovat požadavky kupujícího na zboží odchylné od popisu zboží vystaveného v internetovém obchodu (např. kupující bude požadovat jinou barvu, jiné rozměry zboží apod.) či jiné smluvní podmínky, které nebude moci prodávající splnit.

Odmítnutí objednávky se děje zasláním e-mailové zprávy prodávajícího, kterou v případě, že objednávku nechce nebo nemůže akceptovat, kupujícímu zašle na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bez zbytečného prodlení po obdržení objednávky. Kupní smlouva tak není uzavřena a prodávající nemá povinnost kupujícímu zboží uvedené v objednávce dodat.

Prodávající ukládá za účelem splnění kupní smlouvy objednávky kupujícího i jejich přijetí prodávajícím v elektronické podobě po dobu 2 let od dodání zboží. V případě zájmu k nim kupujícímu v této lhůtě umožní přístup.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady s tím kupujícímu vzniklé (např. náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) si kupující hradí sám.

7. Objednávka kupujícího:
Kupující zasílá nabídku k uzavření kupní smlouvy prodávajícímu prostřednictvím závazné objednávky z internetového ochodu. Pomocí tlačítka Přidat do košíku“ vkládá vybrané zboží do nákupního košíku, který je u vyobrazeného zboží. Objednávka musí obsahovat vybrané zboží, jeho množství, způsob dopravy, způsob platby, dodací a fakturační údaje (jméno, příjmení/název kupujícího, pokud jde o podnikatele také jeho IČO a DIČO, adresu bydliště/sídlo, telefonické a e-mailové spojení a přesnou adresu místa dodání). Než kupující odešle objednávku, má právo měnit veškeré zadané údaje a tyto zkontrolovat.
Před odesláním objednávky je kupující povinen se seznámit s obchodními podmínkami prodávajícího, formulářem o oznámení odstoupení od kupní smlouvy a pokud kupující nakupuje jako spotřebitel i s poučením o možnosti od kupní smlouvy odstoupit. Odesláním objednávky (pomocí stisknutí tlačítka „Objednat“) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně všech jejich příloh dle bodu 17 a s těmito souhlasí.
V případě, že si kupující jako způsob dopravy zvolí jinou možnost, než osobní odběr, prodávající jej po obdržení objednávky bude kontaktovat (telefonicky či e-mailem) a sdělí kupujícímu přesnou výši ceny dopravy zboží v závislosti na objemu objednaného zboží a vzdálenosti do místa dodání.
Pokud nebude kupující s cenou dopravy souhlasit, objednávka nebude prodávajícím přijata/akceptována. O odmítnutí objednávky kupujícího na e-mail uvedený v objednávce bez zbytečného prodlení vyrozumí.
Registrovaní kupující se po odeslání objednávky odhlásí.

8. Odvolání objednávky:
Kupující je oprávněn odvolat objednávku (tj. nabídku k uzavření kupní smlouvy obsaženou v objednávce), jen pokud odvolání dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odeslal přijetí (akceptaci) objednávky.

9. Způsob dopravy zboží a čas plnění (dodání):

Kupující provede výběr způsobu dopravy zboží a čas dodání v případě dopravy zboží prostřednictvím dopravce v objednávce.
Doprava zboží je možná těmito způsoby:
a) osobní odběr zboží v otevíracích hodinách provozovny v sídle prodávajícího každý pracovní den od 7 do 15:30h nebo dle předchozí telefonické dohody
b) doprava zboží prostřednictvím dopravce

Cenu dopravy prostřednictvím dopravce nelze určit předem. Cena je stanovena dle objemu zboží a vzdálenosti do místa dodání.
Doprava je možná zdarma pouze v případě zvláštní slevové akce, jejíž podmínky jsou specifikovány v popisu zboží vystaveném v internetovém obchodě.

Čas dodání činí:
a) v případě osobního odběru zboží 1 – 4 dny, čas dodání (plnění) bude upřesněn po doručení objednávky a bude uveden v akceptaci objednávky
b) v případě dopravy zboží prostřednictvím dopravce do 4 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky (ekonomická varianta) nebo do 1 pracovního dne ode dne akceptace objednávky (expresní varianta)
c) v případě objednávky zboží, které se bude upravovat dle přání zákazníka, se čas dodání (plnění) řídí možnostmi výrobce, čas dodání bude upřesněn po doručení objednávky a bude uveden v akceptaci objednávky, podmínkou dodání takového zboží je platba kupní ceny a ceny za dopravu zboží bankovním převodem předem

V akceptaci objednávky je čas dodání označen jako „datum plnění.“
V případě způsobu platby za zboží bankovním převodem se čas pro dodání zboží prostřednictvím dopravce, tj. v případě b) a c), počítá nikoli od akceptace objednávky, ale od připsání celé platby na účet prodávajícího.

10. Způsob platby za zboží:
Kupující se zavazuje prodávajícímu společně s kupní cenou uhradit i náklady na dopravu zboží do místa dodání, pokud není sjednán osobní odběr zboží. Kupující se zavazuje celkovou kupní cenu včetně případných nákladů na dopravu uhradit před převzetím zboží.
Kupující provede výběr způsobu platby za zboží (tj. celkové kupní ceny a ceny za dopravu zboží) v objednávce. Platba za zboží je možná těmito způsoby:

a) platba dobírkou v hotovosti se splatností při převzetí zboží dopravovaném dopravcem v místě dodání
b) bezhotovostní platba platební kartou pomocí platební brány

c) bezhotovostní platba předem bankovním převodem v případě dopravy zboží dopravcem nebo osobního odběru zboží v sídle prodávajícího se splatností uvedenou na zálohové faktuře (nejméně 14 dní od akceptace objednávky)
d) v hotovosti nebo platební kartou splatnou při osobním odběru zboží v sídle prodávajícího

V případě způsobu platby bankovním převodem se kupující zavazuje uhradit kupní cenu a cenu za dopravu předem (před odesláním nebo předáním zboží kupujícímu). Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající není v případě platby bankovním převodem povinen zboží odeslat kupujícímu, dokud neobdrží platbu (kupní cenu a cenu za dopravu zboží), pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou jinak. Taková dohoda musí být potvrzena oběma stranami prostřednictvím elektronické pošty.
V případě bezhotovostního převodu se platba považuje za uhrazenou dnem připsání platby na účet prodávajícího uvedený na vystavené faktuře.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Cenu i výši daně prodávající vždy uvádí u vystaveného zboží.

11. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží:

Zásady platné pro všechny kupující:
Práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména těmito ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku: § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.
Prodávající odpovídá za poškození zboží způsobené při přepravě zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce. To však neplatí v případě, že kupující převzal od dopravce zboží s poškozeným obalem nebo zboží viditelně poškozené.
Kupující se zavazuje při převzetí zboží stav obalu zboží prohlédnout. Podpisem dodacího příp. přepravního listu kupující vyjadřuje souhlas s tím, že obal byl nepoškozený a zboží nebylo viditelně poškozené.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží nemá při převzetí vady. Kupující je povinen zboží co nejdříve po převzetí prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vadu je nutno vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl kupující možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením prodávajícímu, jak se vada projevuje.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další pravidla platná pro kupujícího spotřebitele:
Kupující má v případě vad dodaného zboží, které mělo zboží při převzetí zboží, právo na dodání nové věci bez vad (právo na výměnu), pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Jestliže není možné zboží vyměnit ani výše uvedeným způsobem opravit, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Právo na výměnu věci nebo její součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy i odstoupit. Neuplatní-li kupující svá práva shora uvedená (právo na výměnu, na opravu či na odstoupení od smlouvy), může požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu má kupující i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné potíže.
Podrobně jsou práva z odpovědnosti za vady kupujícího spotřebitele upravena v § 2161 až 2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Další pravidla platná pro kupujícího podnikatele:
Jestliže je vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo si vybrat, zda požaduje zboží vyměnit, opravit, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Neučiní-li tak včas, má práva, jako by se jednalo o vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy. V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy je kupující oprávněn požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo výměnou zboží.
Podrobně jsou práva z odpovědnosti za vady kupujícího podnikatele upravena v § 2099 až 2112 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12. Záruka za jakost:
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pokud je záruka na jakost poskytována, je záruční doba (nebo také doba použitelnosti) zboží uvedena v záručním listě nebo na obalu zboží. Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v záruční době.

13. Uplatnění práv z vad (reklamace):
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího osobně nebo písemně na adrese jeho sídla nebo e-mailem na adrese: info@isool.cz.
O reklamaci kupujícího spotřebitele prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodne jinak.
Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

14. Odstoupení od kupní smlouvy:
Úprava práva odstoupit od kupní smlouvy pro každého kupujícího:
Odstoupení od kupní smlouvy je jednostranné právní jednání, které musí být doručeno druhé straně a kterým se kupní smlouva od počátku ruší a prodávající a kupující jsou povinni si vzájemně vrátit poskytnuté plnění.
Kupující se zavazuje vrátit objednané zboží prodávajícímu úplné, nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné v původním a neporušeném obalu. To neplatí o obalu, který byl opatřen pro ochranu zboží proti poškození při přepravě do místa dodání.
V případě zájmu kupujícího zajistí dopravu vráceného zboží prodávajícímu na náklady kupujícího prodávající. Zájem o zajištění dopravy kupující uvede v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
Nárok na náhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny (příp. i ceny za dopravu zboží).

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech, které stanoví zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále v případě, že prodávající nedodrží čas dodání a objednané zboží nedodá kupujícímu ani druhý pracovní den po uplynutí termínu dodání.

Odstoupit od kupní smlouvy nelze zejména:
 jestliže bylo zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 jestliže cena dodaného zboží závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy
 jestliže zboží bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 u zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Pro odstoupení od kupní smlouvy lze použít k tomu určený FORMULÁŘ, který je součástí těchto obchodních podmínek. Formulář stačí vyplnit a odeslat písemně na adresu sídla prodávajícího Pernerova 80, 565 01 Choceň nebo elektronicky na e-mail: info@isool.cz.

Úprava práva odstoupit od kupní smlouvy pro kupujícího spotřebitele:
Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převzala dodané zboží. Je-li předmětem dané kupní smlouvy dodání několika druhů zboží nebo několika částí, běží lhůta ode dne následujícího po dni převzetí poslední dodávky zboží.
Odstoupení je nutno odeslat prodávajícímu nejpozději poslední den uvedené lhůty.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit všechny přijaté platby včetně kupujícím uhrazených nákladů na prvotní dodání zboží kupujícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím – kupující má nárok na vrácení nákladů ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží), a to nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy jinak. Pokud kupující neurčí v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy jinak, prodávající vrátí kupujícímu peníze v případě původní hotovostní platby nebo platby platební kartou poštovní poukázkou. Platby však budou vráceny nejdříve po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve.
Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu poníženou o částku, kterou zboží ztratilo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti než běžným používáním.
Kupující je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu předat nebo na vlastní náklady vrátit zakoupené zboží na adresu prodávajícího Pernerova 80, 565 01 Choceň ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží kupující nese i v případě, že mu bylo zboží prodávajícím dopraveno zdarma v rámci slevové akce. Maximální náklady jsou odhadované ve výši, která (by) činila cenu za prvotní dopravu zboží kupujícímu.
Pokud zboží bude odesíláno, pro zachování lhůty postačí, pokud bude zboží v této lhůtě prodávajícímu odesláno nebo odevzdáno k přepravě.
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy pro kupujícího spotřebitele je obsaženo rovněž v samostatném dokumentu (dle vzoru ve smyslu nařízení vlády č. 363/2013 Sb.) ZDE

Úprava práva odstoupit od kupní smlouvy pro kupujícího podnikatele:

Kupující podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převzala dodané zboží. Je-li předmětem dané kupní smlouvy dodání několika druhů zboží nebo několika částí, běží lhůta ode dne následujícího po dni převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení je nutno odeslat prodávajícímu nejpozději v poslední den uvedené lhůty. V ostatním se právo odstoupit od kupní smlouvy pro kupujícího podnikatele řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., pokud tato upravují vztahy mezi podnikateli.

15. Stížnosti:
S případnými stížnostmi a žádostmi o jejich mimosoudní vyřízení se může kupující obracet na e-mailovou adresu prodávajícího: info@isool.cz. Se stížnostmi v oblasti živnostenského podnikání se může kupující obrátit na příslušný živnostenský úřad ve Vysokém Mýtě, který má i kontrolní pravomoce. Dozor nad dodržováním ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz ). Dozorem nad ochranou spotřebitele se ve vymezeném rozsahu zabývá Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

16.
V případě sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník jakožto spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu u:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Zákazník (spotřebitel) může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

17. Přílohy obchodních podmínek:

FORMULÁŘ pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

POUČENÍ o právu o odstoupení od kupní smlouvy pro kupující spotřebitele

JAK NAKUPOVAT – shrnutí kroků při nákupu v internetovém obchodě

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 5.5.2022.