Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu („e-shopu“)

 

1. Pravidla, kterými se kupní smlouva řídí:

Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím (viz bod 3) a kupujícím (viz bod 4) uzavřené prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené v kupní smlouvě ani v těchto obchodních podmínkách se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Souvisejícími zákony jsou zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Předmětem kupní smlouvy není opakované plnění. Kupní smlouva může být ukončena obecnými způsoby stanovenými v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména dohodou smluvních stran nebo jednostranným odstoupením od kupní smlouvy.

Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2. Ochrana osobních údajů:

S osobními údaji o kupujícího je nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Kupující uzavřením kupní smlouvy dává prodávajícímu svůj souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováním svých osobních údajů za účelem uskutečnění plnění kupní smlouvy, které kupující prodávajícímu poskytl. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, korespondenční adresa, adresa dodání zboží, telefonní číslo, informace o nákupu (zboží, cena, množství zboží, obsah košíku), identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby. Za účelem analýzy návštěvnosti webových stránek isool.cz a izolace-zatepleni.eu jsou zpracovávány a uchovávány IP adresa počítače nebo počítačové sítě, prohlédnuté stránky, datum a čas (doba) návštěv, a to na základě předchozího souhlasu uživatele uděleného při prvním otevření webových stránek.  Osobní údaje sdělené v rámci registrace dle bodu 5 níže mohou být zpracovávány a uchovávány pouze s předchozím výslovným souhlasem kupujícího, který tento souhlas uděluje uskutečněním registrace. Předchozí výslovný souhlas kupujícího je nutný také k užití jeho osobních údajů k marketingovým účelům prodávajícím. Osobní údaje kupujících nebudou prodávajícím poskytnuty třetí osobě s výjimkou situací souvisejících s plněním kupní smlouvy, zejména s dodáním zboží (osobní údaje jsou poskytovány externím dopravcům v rozsahu nutném pro doručení zboží). Kupující má zejména právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu (prostřednictvím e-mailu: info@isool.cz) a výmaz (prostřednictvím e-mailu: info@isool.cz). Další podrobnosti včetně dob zpracování a uchovávání osobních údajů, kontaktů na správce a práv kupujícího jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který tvoří přílohu těchto podmínek a jsou k dispozici také na odkaze: https://www.izolace-zatepleni.eu/gdpr/. Zpracováváme i „cookies“. Změny nastavení jejich zpracování lze provést na tomto odkazu.

Prodávající uchovává za účelem splnění kupní smlouvy objednávky kupujícího, potvrzení o obdržení objednávky a případnou elektronickou korespondenci mezi prodávajícím a kupujícím v elektronické podobě po dobu 2 let od dodání zboží. V případě zájmu k nim prodávající umožní kupujícímu v této lhůtě přístup.

3. Prodávající:

ISOOL, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26165
se sídlem Zámrsk 56, 565 43 Zámrsk
IČO: 28765281
DIČ: CZ28765281

e-mail: info@isool.cz

telefon: 00420 725 171 981

4. Kupující:

Kupující je koncový zákazník, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, spotřebitel i podnikatel.

Spotřebitel je každý člověk, který kupní smlouvu s prodávajícím uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatel je osoba, která kupní smlouvu s prodávajícím uzavírá v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. přitom jedná jménem nebo na účet podnikatele (podnikatel v objednávce vyplňuje IČO, popř. i DIČO).

Prodávající je podnikatel.

5. Registrace kupujícího:

Kupující se může pro usnadnění příštího nákupu v internetovém obchodě registrovat. Při registraci kupující uvádí své jméno, příjmení (popř. firmu), telefon, e-mail (popř. IČO a DIČO) a dodací adresu. Usnadnění spočívá v tom, že při nákupu v internetovém obchodě se po přihlášení registrovaného kupujícího automaticky vyplní dodací a fakturační údaje v objednávkovém formuláři. Dále registrovaný kupující získá možnost sledovat historii svých objednávek u prodávajícího. Kupující může kdykoliv požádat prodávajícího o zrušení registrace písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese info@isool.cz. Tím dojde i k výmazu osobních údajů kupujícího, které v souvislosti s registrací byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány.

6. Uzavření kupní smlouvy:

 Prodávající tímto výslovně uvádí, že vyobrazení a vystavení zboží v internetovém obchodě je nabídkou (návrhem na uzavření kupní smlouvy) s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Odesláním objednávky získané vyplněním objednávkového formuláře z internetového obchodu kupující přijímá nabídku prodávajícího a dochází tím k uzavření kupní smlouvy.

O obdržení objednávky prodávající zašle kupujícímu potvrzení formou automaticky odesílané e-mailové zprávy na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Přílohu potvrzení tvoří aktuální znění obchodních podmínek, formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, příp. i poučení o možnosti odstoupit od kupní smlouvy určené kupujícím spotřebitelům.

Povinnosti dodat zboží objednané kupujícím se prodávající může zprostit v případě, že uplatní výhradu vyčerpání zásob nebo se odvolá na ztrátu schopnosti plnit (např. z důvodu zásahu okolností vyšší moci).

Prodávající dále není povinen plnit, pokud objednávka kupujícího bude obsahovat požadavky na zboží odchylné od popisu zboží vystaveného v internetovém obchodu (např. kupující bude požadovat jinou barvu, jiné rozměry zboží apod.) či smluvní podmínky odchylné od těchto obchodních podmínek.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady s tím kupujícímu vzniklé (např. náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) si kupující hradí sám.

7. Objednávka kupujícího: 

Kupující přijímá nabídku (návrh na uzavření kupní smlouvy) prodávajícího prostřednictvím závazné objednávky z internetového obchodu vytvořené vyplněním objednávkového formuláře.  Pomocí tlačítka „Přidat do košíku“ vkládá vybrané zboží do nákupního košíku, který je u vyobrazeného zboží. Objednávka musí obsahovat vybrané zboží, jeho množství, způsob dopravy, způsob platby, fakturační údaje (jméno, příjmení/název kupujícího, pokud jde o podnikatele, také jeho IČO a DIČO, adresu bydliště/sídlo), telefonické a e-mailové spojení a přesnou adresu místa dodání. Než kupující odešle objednávku, má právo měnit veškeré zadané údaje. Před odesláním má kupující povinnost je zkontrolovat. V případě, že v objednávkovém formuláři některý údaj nebyl vyplněn, objednávku nebude možné dokončit či odeslat a příslušné pole pro vyplnění údaje bude červené. Správnost dodací adresy objednávkový systém neověřuje.

Před odesláním objednávky je kupující povinen se seznámit s obchodními podmínkami prodávajícího, s formulářem o oznámení odstoupení od kupní smlouvy, a pokud kupující nakupuje jako spotřebitel i s poučením o možnosti od kupní smlouvy odstoupit. Tyto dokumenty jsou na webových stránkách internetového obchodu a také jsou k dispozici (odkaz na jejich obsah) v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky (pomocí stisknutí tlačítka „Objednávám a zavazuji se k platbě“) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně všech jejich příloh dle bodu 16 níže a s těmito souhlasí a dále že je si vědom toho, že uzavírá kupní smlouvu a zavazuje se za objednané zboží zaplatit.

V případě, že si kupující jako způsob dopravy zvolí paletovou přepravu, prodávající bude po obdržení objednávky kupujícího telefonicky kontaktovat a sdělí mu přesnou výši ceny dopravy zboží v závislosti na objemu objednaného zboží a vzdálenosti do místa dodání uvedeného v objednávce.

Pokud bude kupující s cenou paletové dopravy souhlasit, prodávající zašle kupujícímu e-mail, který byl uveden kupujícím v objednávce, a výši ceny dopravy v něm potvrdí. Jestliže kupující s cenou paletové dopravy souhlasit nebude a nezvolí si ani jiný možný způsob dopravy uvedený v internetovém obchodě u daného zboží, prodávající zašle kupujícímu e-mail, který byl uveden kupujícím v objednávce, a v něm potvrdí, že došlo ke zrušení kupní smlouvy. V případě nesouhlasu kupujícího s cenou paletové dopravy za současného výběru jiné možné dopravy, prodávající kupujícímu změnu dopravy potvrdí e-mailem na e-mail uvedený v objednávce.

Registrovaní kupující se z důvodů ochrany jejich dat a k zabránění jejich zneužití třetími osobami po ukončení nákupu v internetovém obchodu odhlásí.

 8. Odvolání objednávky:

Kupující je oprávněn odvolat objednávku (tj. přijetí nabídky – návrhu k uzavření kupní smlouvy), jen pokud odvolání dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odeslal kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky.

9. Dostupnost zboží, způsob dopravy zboží a doba jeho plnění (dodání):

Dostupnost zboží je uvedena u popisu zboží v internetovém obchodě v těchto variantách:

 • skladem (expedice zboží ihned, nejpozději následující pracovní den)
 • skladem u dodavatele (expedice zboží během 3 – 4 pracovních dnů)
 • na objednávku (expedice ihned po obdržení zboží od výrobce, termín výroby je uveden u popisu zboží).

Expedicí se rozumí předání zboží k dopravě prodávajícím způsobem zvoleným kupujícím v objednávkovém formuláři.

Kupující provede výběr způsobu dopravy zboží v objednávkovém formuláři. U každého způsobu dopravy zboží je uvedena doba dodání zboží.

Doprava zboží je možná těmito způsoby:

 1. osobní odběr (zboží lze osobně převzít každý pracovní den v otevíracích hodinách kamenné prodejny v sídle prodávajícího – uvedené na webových stránkách isool.cz včetně telefonického kontaktu na prodejnu – nebo mimo tuto dobu dle předchozí telefonické dohody; první den možného odběru prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím prodejny telefonicky nebo e-mailem, protože některé druhy zboží musí být na prodejnu převezeny ze skladu. Osobní odběr je zdarma.
 2. doprava zboží jako balíku prostřednictvím dopravce konkretizovaného v objednávkovém formuláři (např. PPL), s obvyklou dobou dodání 1-2 pracovní dny
 3. prostřednictvím výdejního místa konkretizovaného v objednávkovém formuláři (např. PPL Parcelshop) s obvyklou dobou dodání 1-2 pracovní dny
 4. paletovou přepravou (je nabízeno u zboží, které takovou přepravu vyžaduje, např. stavební materiál), s obvyklou dobou dodání 1-2 pracovní dny.

V případě objednávky zboží, které se bude upravovat dle přání kupujícího, se doba dodání řídí možnostmi výrobce a bude prodávajícím kupujícímu upřesněna po doručení objednávky telefonicky a po odsouhlasení kupujícím potvrzena jako závazná e-mailem na adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Podmínkou zadání úpravy zboží do výroby je platba kupní ceny a ceny za dopravu zboží bankovním převodem kupujícím předem, a to nejpozději do jednoho týdne od upřesnění doby dodání.

Má-li prodávající kupujícímu zboží odeslat, je kupujícímu dodáno v okamžiku, kdy ho kupujícímu nebo ním určené třetí osobě předá dopravce.

V případě způsobu platby za zboží bankovním převodem se doba dodání zboží prostřednictvím dopravce, tj. v případě způsobů dopravy pod písmeny b), c), d) výše počítá od připsání celé platby (tj. kupní ceny a ceny za dopravu) na účet prodávajícího.

Cena dopravy zboží

Přesná a aktuální cena dopravy zboží je uvedena u způsobu dopravy v objednávkovém  formuláři.

Výjimkou je paletová přeprava, jejíž cenu nelze určit předem a která se určuje dle objemu zboží a vzdálenosti do místa dodání. Cenu za paletovou přepravu prodávající sdělí kupujícímu po obdržení objednávky telefonicky – viz k tomu blíže předchozí bod 7.

Doprava je zdarma pouze v případě, že je tak výslovně uvedeno u popisu zboží vystaveném v internetovém obchodě. Takové zboží je dopravováno jako balík prostřednictvím spolupracujícího dopravce.

Způsoby dopravy a jejich aktuální ceny včetně dob dodání naleznete ZDE.

10. Způsob platby za zboží:

Kupující se zavazuje prodávajícímu společně s kupní cenou uhradit i náklady na dopravu zboží do místa dodání, pokud není sjednán osobní odběr zboží. Kupující se zavazuje celkovou kupní cenu včetně případných nákladů na dopravu uhradit před převzetím zboží.

Kupující provede výběr způsobu platby za zboží (tj. celkové kupní ceny a ceny za dopravu zboží) v objednávkovém formuláři. Platba za zboží je možná těmito způsoby:

 1. platba dobírkou v hotovosti se splatností při převzetí zboží dopravovaném dopravcem v místě dodání
 2. bezhotovostní platba platební kartou pomocí platební brány uvedené v objednávkovém formuláři (prodávající nezískává údaje o platebních kartách kupujícího, těmi disponuje platební brána a příslušná bankovní instituce).
 3. bankovním převodem na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím po zpracování objednávky a zaslané kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce
 4. v hotovosti nebo platební kartou splatnou při osobním odběru zboží v kamenné prodejně v sídle prodávajícího.

V případě způsobu platby platební kartou a bankovním převodem dle předchozích písm. b) a c) se kupující zavazuje uhradit kupní cenu a cenu za dopravu před předáním zboží prodávajícím k dopravě. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající není u jmenovaných případů platby platební kartou nebo bankovním převodem povinen zboží odeslat kupujícímu, dokud neobdrží celou platbu (kupní cenu a cenu za dopravu zboží), pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou jinak. Taková dohoda musí být potvrzena oběma stranami prostřednictvím e-mailu.

V případě bezhotovostního převodu se platba považuje za uhrazenou dnem připsání platby na účet prodávajícího uvedený na vystavené faktuře.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Cenu i výši daně prodávající vždy uvádí u vystaveného zboží.

11. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží:

Zásady platné pro všechny kupující:

Práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména těmito ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku: § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.

Prodávající odpovídá za poškození zboží způsobené při přepravě zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce.  To však neplatí v případě, že kupující převzal od dopravce zboží s poškozeným obalem nebo zboží viditelně poškozené.

Kupující se zavazuje při převzetí zboží stav obalu zboží prohlédnout. Podpisem dodacího příp. přepravního listu kupující vyjadřuje souhlas s tím, že obal byl nepoškozený a zboží nebylo viditelně poškozené.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží nemá při převzetí vady. Kupující je povinen zboží co nejdříve po převzetí prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vadu je nutno vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl kupující možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením prodávajícímu, jak se vada projevuje.

Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době 2 let od převzetí zboží.

Další pravidla platná pro kupujícího spotřebitele:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Vadou není opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

(2) Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

(3) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 se nepoužijí.

(4) Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

Podrobně jsou práva z odpovědnosti za vady kupujícího spotřebitele upravena v § 2161 až 2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Další pravidla platná pro kupujícího podnikatele:

Jestliže je vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo si vybrat, zda požaduje zboží vyměnit, opravit, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Neučiní-li tak včas, má práva, jako by se jednalo o vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy. V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy je kupující oprávněn požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo výměnou zboží.

Podrobně jsou práva z odpovědnosti za vady kupujícího podnikatele upravena v § 2099 až 2112 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12. Záruka za jakost:

Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

Zaručí-li se poskytovatel záruky, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než poskytovatel záruky, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout poskytovateli záruky ve lhůtě určené délkou záruční doby.

13. Uplatnění práv z vad (reklamace):

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího osobně nebo písemně na adrese jeho sídla nebo e-mailem na adrese: info@isool.cz.

O reklamaci kupujícího spotřebitele prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Po marném uplynutí této lhůty může kupující spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání.

Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

14. Odstoupení od kupní smlouvy:

Úprava práva odstoupit od kupní smlouvy pro každého kupujícího:

Odstoupení od kupní smlouvy je jednostranné právní jednání, které musí být doručeno druhé straně a kterým se kupní smlouva od počátku ruší, a prodávající a kupující jsou povinni si vzájemně vrátit poskytnuté plnění.

Kupující se zavazuje vrátit objednané zboží prodávajícímu úplné, nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné v původním a neporušeném obalu. To neplatí o obalu, který byl opatřen pro ochranu zboží proti poškození při přepravě do místa dodání.

V případě zájmu kupujícího zajistí dopravu vráceného zboží prodávajícímu na náklady kupujícího prodávající. Zájem o zajištění dopravy kupující uvede v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Nárok na náhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny (příp. i ceny za dopravu zboží).

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech, které stanoví zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále v případě, že prodávající nedodrží dobu dodání a objednané zboží nedodá kupujícímu ani druhý pracovní den po uplynutí termínu dodání.

Odstoupit od kupní smlouvy nelze zejména:

 • jestliže bylo zboží vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám
 • jestliže cena dodaného zboží závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy
 • u zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.

Pro odstoupení od kupní smlouvy lze použít k tomu určený FORMULÁŘ, který je součástí těchto obchodních podmínek.  Formulář stačí vyplnit a odeslat písemně na adresu sídla prodávajícího Zámrsk 56, 565 43 Zámrsk nebo elektronicky na e-mail: info@isool.cz.

Úprava práva odstoupit od kupní smlouvy pro kupujícího spotřebitele:

Kupující spotřebitel je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů. Tato lhůta končí uplynutím 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převzala dodané zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li v kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty dle předchozího odstavce.

Odstoupit od kupní smlouvy lze jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným prodávajícímu, tj. společnosti ISOOL, s.r.o. se sídlem Pernerova 80, 565 01 Choceň, e-mail: info@isool.cz, tel. č. 00420 725 171 981 (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty).

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit všechny přijaté peněžní prostředky včetně kupujícím uhrazených nákladů na prvotní dodání zboží kupujícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání kupujícím, který je jiný než prodávajícím nabízený nejlevnější způsob dodání) nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Pro vrácení peněžních prostředků bude použit stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil (v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy) jinak. Pokud kupující neurčí v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy jinak, prodávající vrátí kupujícímu peníze v případě původní hotovostní platby poštovní poukázkou. Peněžní prostředky však budou vráceny nejdříve po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu předat nebo na vlastní náklady vrátit zakoupené zboží na adresu prodávajícího Zámrsk 56, 565 43 Zámrsk ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy.  Náklady na vrácení zboží kupující nese i v případě, že mu bylo zboží prodávajícím dopraveno zdarma v rámci slevové akce. Pokud nebude zboží vráceno osobně, ani je nelze vrátit obvyklou poštovní cestou, maximální náklady na vrácení jsou odhadované ve výši, která (by) činila cenu za prvotní dopravu zboží kupujícímu.

Pokud zboží bude odesíláno, pro zachování lhůty postačí, jestliže bude zboží v této lhůtě prodávajícímu odesláno nebo odevzdáno k přepravě.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy pro kupujícího spotřebitele je obsaženo rovněž v samostatném dokumentu (dle vzoru ve smyslu nařízení vlády č. 29/2023 Sb.) ZDE

Úprava práva odstoupit od kupní smlouvy pro kupujícího podnikatele:

Kupující podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převzala dodané zboží. Je-li předmětem dané kupní smlouvy dodání několika druhů zboží nebo několika částí, běží lhůta ode dne následujícího po dni převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení je nutno odeslat prodávajícímu nejpozději v poslední den uvedené lhůty na e-mail: info@isool.cz. V ostatním se právo odstoupit od kupní smlouvy pro kupujícího podnikatele řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., pokud tato upravují vztahy mezi podnikateli.

15. Stížnosti:

 S případnými stížnostmi a žádostmi o jejich mimosoudní vyřízení se může kupující obracet na e-mailovou adresu prodávajícího: info@isool.cz. Se stížnostmi v oblasti živnostenského podnikání se může kupující obrátit na příslušný živnostenský úřad ve Vysokém Mýtě, který má i kontrolní pravomoce. Dozor nad dodržováním ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz ). Dozorem nad ochranou spotřebitele se ve vymezeném rozsahu zabývá Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

V případě sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník jakožto spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu u:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44110 00 Praha 1

e-mail: adr@coi.cz

web: adr.coi.cz

Způsob a podmínky vyřizování sporů spotřebitelů jsou uvedeny na webových stránkách české obchodní inspekce (odkaz: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ ZDE).

Zákazník (spotřebitel) může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16. Přílohy obchodních podmínek:

 FORMULÁŘ pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

POUČENÍ o právu o odstoupení od kupní smlouvy pro kupující spotřebitele

JAK NAKUPOVAT – shrnutí kroků při nákupu v internetovém obchodě

GDPR

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 18.2.2023