Biolíh – palivo do biokrbů 3l

Cena

279  s DPH (21 %)
naše cena bez DPH: 231 

Dostupnost Skladem - ihned k odeslání
Výrobce HS FLAMINGO
Vložit do košíku

Popis

Barva čirá
Obsah balení 96% alkoholu
Distributor pro ČR a SR HS Flamingo s.r.o. – www.hsflamingo.cz
Identifikace nebezpečnosti

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 ( CLP)
Kategorie nebezpečí:
Hořlavá kapalina: Flam. Liq. 2
Vážné poškození očí /podráždění očí: Eye Irrit. 2

Standardní věty o nebezpečnosti
H225Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102Uchovávejte mimo dosah dětí
P210Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření
P223Uchovávejte obal pevně uzavřený
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout.
Pokračujte ve vyplachování
P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P370+P378
P403+P235
V případě požáru: K uhašení použijte hasicí prášek, pěnu odolnou proti alkoholu,
oxid uhličitý nebo tříštěný vodní proud.
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Obsah/obal odstraňte předáním oprávněné osobě k likvidaci